Kensington European Mortise
Shown: Satin Chrome

Kensington European Mortise

Estate
Model Number: MP003.264.E