Bismark European Mortise
Shown: Satin Chrome

Bismark European Mortise

Estate
Model Number: MP002.264.E