Minneapolis Entrance Trim
Shown: Satin Chrome

Minneapolis Entrance Trim

Estate
Model Number: 6976.264
Shown With: 5190.264