Stratford Tissue Holder
Shown: Polished Brass

Stratford Tissue Holder

Estate
Model Number: 3823.030

Additional Finishes