5485V Soho Passage Lever
Shown: Satin Nickel

5485V Soho Passage Lever

Estate
Model Number: 5485V.150
Shown With: R026.150